Produktutbud Så fungerar det Om oss

Villkor för Montly Teknikprenumeration

Allmänna villkor Hyresavtal Företag 2021-08-01

1. Leverans

1.1. Hyrestagarens godkännande av leverans anses alltid som hyresavtalets leveransgodkännande.

1.2. Hyrestagaren skall på egen bekostnad vidta erforder- liga åtgärder för att mottaga leveransen. Hyrestagaren äger ej rätt att rikta krav mot Montly med anledning av fel eller brister i Hyresobjektet.

1.3. Montly överlåter genom detta hyresavtal samtliga rättigheter, utom rätten till återbetalning av erlagd köpeskilling, som Montly har gentemot leverantören eller annan tredje man på grund av för sen leverans till Hyrestagaren.

2. Hyresobjektet

2.1. Hyresobjektet är Montlys egendom. Hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta hyresavtal äganderätt till Hyres- objektet. Hyrestagaren får inte pantsätta, andrahands- upplåta eller överlåta Hyresobjektet eller delar därav.

2.2. Hyrestagaren åtar sig att under hyrestiden väl vårda Hyresobjektet och hantera detta med normal aktsamhet så att det ej undergår någon förändring som inte beror på normal för- slitning. Hyrestagaren svarar oberoende av vållande för förlust av eller skada på Hyresobjektet samt för all skada som genom Hyresobjektets brukande må förorsakas sak eller person. Även om Hyresobjektet skadas eller förstörs eller om Hyrestagaren av annan orsak ej kan nyttja Hyresobjektet skall Hyrestagaren fullgöra sina förpliktelser enligt detta hyresavtal. Hyrestagaren åtar sig att följa vid vart tillfälle meddelade föreskrifter för användningen av Hyresobjektet och förbinder sig att inte bruka Hyresobjektet på sätt som står i strid med lag eller annan av myndighet utfärdad föreskrift eller på ett sätt som annars strider mot moral och etik samt att inte lagra material eller pro- gramprodukter i strid med gällande lagstiftning.

2.3. Montly äger när som helst under hyrestiden rätt att be- siktiga Hyresobjektet och Hyrestagaren är skyldig att för sådant ändamål vid anfordran lämna Montly tillträde till Hyresobjektet.

2.4. Hyresobjektet får inte bearbetas, förändras eller inför- livas med annan fast eller lös egendom på så sätt att värdet av Hyresobjektet och/eller Montlys eller tredje mans äganderätt äventyras.

2.5. Skulle utmätning ske hos Hyrestagaren eller Hyresta- garen försätts i konkurs skall Montly genast underrättas och utmätningsman och konkursförvaltaren upplysas om Montlys äganderätt.

2.6. När hyresavtalet upphör skall hyresobjektet utan dröjs- mål och på Hyrestagarens bekostnad och risk sändas till den plats i Sverige som Montly anvisar. Hyrestagarens ansvar för Hyresobjektets vård upphör inte förrän Montly själv eller dennes representant bekräftat att Hyresobjektet omhändertagits. Hy- resobjektet skall, med hänsyn till normal förslitning, vara i gott skick. Montly äger rätt att, om så inte är fallet, debitera Hyresta- garen för kostnad för reparation/återställande.

2.7. Hyrestagaren skall på egen bekostnad under hela hy- resperioden med Montly som förmånstagare hålla hyresobjektet försäkrat. Vid försäkringsfall skall Hyrestagaren utan dröjs- mål upprätta och till vederbörande försäkringsbolag insända skadeanmälan samt tillställa Montly kopia av anmälan. Om hyresobjektet skadas eller förloras och skadan eller förlusten omfattas av utfallande försäkringsersättning skall utfallande er- sättningsbelopp - oavkortade tillfalla Montly, som härutöver är berättigad att av Hyrestagaren erhålla det självriskbelopp, som skall avräknas vid reglering av inträffat försäkringsfall. Summan av ersättnings- och självriskbelopp kallas här nedan kompen- sationsbelopp. Montly tillhandahåller inte ersättningsobjekt vid skada eller förlust.

Delskada: Vid delskada skall Montly använda kompensations- beloppet antingen till att iståndsätta det skadade hyresobjek- tet eller till att utbyta detsamma mot annat likvärdigt objekt. Har Hyrestagaren vållat skadan skall Montly emellertid inte vara skyldig att låta hyresobjektet undergå reparation eller att anskaffa likvärdigt objekt för en summa överstigande kom- pensationsbeloppet. Hyrestagaren är dock berättigad att på egen bekostnad låta ombesörja de ytterligare reparationer som han kan finna erforderliga. Skadefall medför inte befrielse från Hyrestagarens skyldighet att erlägga månadskostnader eller att fullgöra övriga förpliktelser enligt hyresavtalet.

Totalförlust: Är skadan så omfattande att hyresobjektet skäligen måste anses totalförstört och försäkringsbolaget ej överlåter er- sättningsobjekt till Hyrestagaren, skall Hyrestagaren till Montly erlägga - förutom månadskostnader och andra belopp som är förfallna till betalning - kompensation vilken skall uppgå till 35 % av summan av månadskostnaderna för den återstående avta- lade hyresperioden, samt även det bokförda värde hyresobjektet har vid avslutstillfället. Gällande mervärdesskatt tillkommer. Hyrestagaren skall härvid gottskrivas det belopp som Montly erhåller från försäkringsbolaget.

Sedan slutreglering skett enligt föregående stycke, skall hyres- avtalet upphöra att gälla. Vid såväl delskada som totalförlust gäller att om skadereglering sker genom att försäkringsbolaget till Hyrestagaren överlåter ersättningsobjekt skall hyresavtalet oförändrat gälla och avse ersättningsobjektet.

2.8. Vid skada på Hyresobjektet skall Hyrestagaren under- rätta Montly om skadefallet och lämna in skadeanmälan och andra handlingar som är nödvändiga för en skadereglering.

3. Avtalstid

3.1. Månadskostnaden löper tills vidare från och med den dag Hyresobjektet är avlämnat på avtalad leveransadress.

3.2. Hyrestiden startar vid leverans av Hyresobjektet.

3.3. När bindningstiden har uppnåtts kan hyresavtalet sä gas upp av endera part med en uppsägningstid om en månad.

3.4. Montly har rätt att säga upp hyresavtalet och genast återtaga Hyresobjektet om:

3.4.1. Hyrestagaren åsidosätter bestämmelse i hyresavtalet.

3.4.2. Hyrestagaren försätts i konkurs eller på annat sätt kommer på obestånd.

3.5. Om hyresavtalet upphör i förtid äger Montly rätt att erhålla, förutom månadskostnader och andra belopp som är förfallna till betalning, ersättning som skall uppgå till summan av månadskostnaderna för den återstående avtalade hyrespe- rioden, ersättning för den ytterligare skada eller förlust Montly åsamkas med anledning härav och ersättning för alla andra kostnader och utgifter som åligger Hyrestagaren att betala enligt detta hyresavtal. Hyrestagaren skall dock gottskrivas eventuellt mervärde som kan uppstå med anledning av förtida realisering av Hyresobjektet eller förnyad uthyrning av Hyres- objektet under den kvarvarande ursprungliga hyrestiden med anledning av hyresavtalets förtida upphörande.

4. Månadskostnad

4.1. I hyresavtalet angiven månadskostnad inkluderas mer- värdesskatt som skall betalas av Hyrestagaren samtidigt med hyran. Därutöver skall Hyrestagaren betala kostnader, skatter och avgifter som är hänförliga till Hyresobjektet och dess nytt- jande, samt de avgifter som Montly i övrigt debiterar. Upplysning som gällande avgifter lämnas av Montly. Skatter och avgifter som debiteras av utomstående skall betalas vid anfordran, övriga debiteras löpande.

4.2. Efter att hyresavtalet upphört ska Hyrestagaren utan dröjsmål och på Hyrestagarens risk och bekostnad återlämna hyresföremålet till Montly.

4.3. Vid dröjsmål med betalning av hyra eller andra krav enligt detta hyresavtal ska Hyrestagaren betala ränta på förfallet belopp med 2,4% per påbörjad månad from förfallodagen, dock med lägsta belopp om SEK 50. Vid dröjsmål med betalning svarar Hyrestagaren även för avgift för betalningspåminnelse, inkassokostnader och indrivningskostnader enligt gällande lagstiftning.

4.4. Montly har rätt att ändra månadskostnaden med ome- delbar verkan vid om något av följande inträffar

4.4.1. Omfattningen av Hyresobjektet förändras

4.4.2. Montlys kostnad för Hyresobjektet skulle bli en annan än vad Montly förutsatte vid beräkningen av hyran enligt detta hyresavtal

4.4.3. Ändrad lagstiftning, kredit, penning- eller valutapolitisk åtgärd eller annan myndighetsåtgärd förandler därtill

4.4.4. Om Montlys upplåningskostnad ändras i förhållande till Montlys upplåningskostnad när hyresavtalet ingicks.

5. ÖVRIGT

5.1. Betalning skall ske från ett av Hyrestagaren tillhörande konto i ett kreditinstitut med hemvist i Sverige, inom EES eller i ett land som uppställer likvärdiga krav avseende motverkande av penningtvätt. Hyrestagaren är skyldig att tillämpa autogiro på betalningar avseende detta hyresavtal om Montly begär det.

5.2. Hyrestagaren förbinder sig, så länge någon förpliktelse är utestående enligt detta hyresavtal, att skriftligen meddela Montly utan dröjsmål om ändringar av Hyrestagarens adress.

5.3. Hyrestagaren samtycker och ger sitt medgivande till att Montly till tredje part kan lämna ut uppgifter om Hyrestaga- rens hyresavtal med Montly, exempelvis för, men inte begränsat till, kreditprövningsändamål.

5.4. Montly äger rätt att med förbehåll för Hyrestagarens hyresrätt överlåta eller pantförskriva dels Hyresobjektet, dels Montlys rätt enligt detta hyresavtal. Hyrestagaren är efter sådan överlåtelse skyldig att erlägga betalning till förvärvaren eller panthavaren (såsom tillämpligt) även om Hyrestagaren har krav mot Montly.

5.5. Detta hyresavtal ersätter alla tidigare överenskom- melser mellan parterna angående hyra av Hyresobjektet och innefattar en slutlig och fullständig reglering av detsamma. Änd- ringar eller tillägg till detta hyresavtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna.

6. Tillämplig lag och tviste

6.1. Svensk lag skall tillämpas på detta hyresavtal. Tvist med anledning av detta hyresavtals tillkomst, tillämpning och tolkning och därur härflytande rättsförhållande skall avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.